Oferta edukacyjna >> Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera pacjenta. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Opiekun medyczny to nowy zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w lipcu 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Obserwuje się również niewielkie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarki. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do grupy zawodów medyczno – społecznych, która potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, świadczących usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jeżeli jesteś osobą obowiązkową i odpowiedzialną, uczciwą, gotową do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i współpracy w zespole, życzliwą i opiekuńczą, samodzielną, kreatywną, odporną na stres oraz szanujesz godność osobistą drugiego człowieka to jest to zawód dla Ciebie.

W naszej szkole dysponującej doskonałą bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną wyposażymy Cię w odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym otrzymasz szansę bycia profesjonalnym opiekunem medycznym.om

Zadania zawodowe absolwenta:

Perspektywa zatrudnienia.

Absolwent kierunku opiekun medyczny może podjąć pracę zawodową w placówkach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjach, oddziałach szpitalnych lub może świadczyć usługi opiekuńcze osobom starszym, chorymi niesamodzielnym w środowisku domowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Szkoła bowiem współpracuje z firmami i instytucjami organizującymi wyjazdy do pracy w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Organizacja kształcenia w szkole:

Czy już podjąłeś decyzję? Jeżeli jeszcze się wahasz, to dowiedz się dlaczego powinieneś wybrać nas:

Szkolny plan nauczania dla zawodu opiekun medyczny