Dla ucznia >> Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Wymagania egzaminacyjne.
Egzamin zawodowy, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowe kształcenia w zawodach. Informacje o egzaminie zawodowym znajdują się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej ogłasza, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.

Sesja styczeń – luty 2018
Z.22 technik dentystyczny
Część pisemna Część praktyczna Data wydania dyplomów
11 stycznia 2018
godz.14:00
(60 minut)
27 - 28 stycznia 2018
godz. 9:00/15:00
(180 min)
23 marca 2017
Sesja czerwiec - lipiec 2018
19 czerwca 2018
godz. 14:00
(60 min)

technik masażysta Z.1
27 - 28 czerwca 2018
godz. 8:00/12:00/16:00
(120 min)

31 sierpnia 2018
asystentka stomatologiczna MS.14.
27 - 28 czerwca 2018
godz. 8:00/12:00/16:00
(120 min)
higienistka stomatologiczna Z.14
25 - 26 czerwca 2018
godz. 8:00/12:00/16:00
(150 min)
opiekun medyczny MS.04.
23 - 26 czerwca 2018
godz. 8:00/12:00/16:00
(120 min)

 

Zgłaszanie osób zamierzających przystąpić do egzaminu.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu do dyrektora centrum nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Do deklaracji dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
Zdający chory oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może ubiegać się o dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów.

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin.
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Powtórne przystąpienie do egzaminu.
Zdający, który nie zdał jednej lub obu części egzaminu, nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie lub przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający nie zdał egzaminu może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjne i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2017/2018