Dla kandydata >> Informacje

Informacje

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną szkołą policealną (bez czesnego). Głównym celem Centrum jest kształcenie przygotowujące do wykonywania określonych zawodów.

Zajęcia realizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym oraz zaocznym.

Kierunki dziennie

Kierunki stacjonarne

Kierunki zaoczne

technik masażysta

technik dentystyczny

ortoptystka

 

technik masażysta

higienistka stomatologiczna

asystentka stomatologiczna

terapeuta zajęciowy

technik ortopeda

opiekun medyczny

opiekunka środowiskowa

technik usług kosmetycznych

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapisy on-line - już dziś zarezerwuj sobie miejsce, na wybranym kierunku. Niebędne dokumenty dostarczysz w odpowiednim dla Ciebie czasie.

Centrum oferuje:

Po ukończeniu Centrum absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, oraz po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplement europass.

Ogólne warunki przyjęcia do Centrum:

1. Złożenie w sekretariacie Centrum następujących dokumentów:

2. Dokumenty należy złożyć w białej, opisanej teczce (nazwisko, imię, kierunek kształcenia). Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.

 

Regulamin rekrutacji i harmonogram rekrutacji.