Dla kandydata >> Informacje

Informacje

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną szkołą policealną (bez czesnego). Głównym celem Centrum jest kształcenie przygotowujące do wykonywania określonych zawodów.

Zajęcia realizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym oraz zaocznym.

Kierunki dziennie

Kierunki stacjonarne

Kierunki zaoczne

technik masażysta

technik dentystyczny

technik masażysta

higienistka stomatologiczna

asystentka stomatologiczna

terapeuta zajęciowy

opiekun medyczny

opiekunka środowiskowa

Zapisy on-line - już dziś zarezerwuj sobie miejsce, na wybranym kierunku. Niebędne dokumenty dostarczysz w odpowiednim dla Ciebie czasie.

Centrum oferuje:

Po ukończeniu Centrum absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, oraz po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplement europass.

Ogólne warunki przyjęcia do Centrum:

1. Złożenie w sekretariacie Centrum następujących dokumentów:

2. Dokumenty należy złożyć w białej, opisanej teczce (nazwisko, imię, kierunek kształcenia). Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.