Dla kandydata >> Informacje

Informacje

Rekrutacja do Centrum trwa od 20 maja 2019 r. Zarezerwuj sobie miejsce.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest publiczną szkołą policealną (bez czesnego). Głównym celem Centrum jest kształcenie przygotowujące do wykonywania określonych zawodów.

Zajęcia realizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym oraz zaocznym.

Kierunki dziennie

Kierunki stacjonarne

Kierunki zaoczne

technik masażysta

technik dentystyczny

technik masażysta

higienistka stomatologiczna

asystentka stomatologiczna

terapeuta zajęciowy

opiekunka dziecięca

opiekun medyczny

technik usług kosmetycznych

Centrum oferuje:

Po ukończeniu Centrum absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, oraz po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplement europass.

Regulamin rekrutacji do Centrum

Ogólne warunki przyjęcia do Centrum:

1. Złożenie w sekretariacie Centrum następujących dokumentów:

2. Dokumenty należy złożyć w białej, opisanej teczce (nazwisko, imię, kierunek kształcenia). Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.