Dokumenty

Dokumenty

Statut Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 listopada 2018 r.
Statut M-SCKZiU w Toruniu
Statut Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Statut Szkoły Policealnej Medyczno- Społecznej dla Dorosłych w Toruniu
Regulaminy Regulamin e-dziennika
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
Wzory wniosków dla uczniów i słuchaczy Wniosek o wydanie mLegitymacji
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_pdf
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_doc
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu_pdf
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu_doc
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego_pdf
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego_doc
Egzaminy zawodowe i semestralne Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik masażysta
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku higienistka stomatologiczna I rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku higienistka stomatologiczna II rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku terapeuta zajęciowy I rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku terapeuta zajęciowy II rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku opiekun medyczny
Praktyczna nauka zawodu Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
Lista obecności na zajęcach praktycznych/praktyce zawodowej_indywidualna_docx
Lista obecności na zajęcach praktycznych/praktyce zawodowej_indywidualna_pdf
Lista obecności na zajęcach praktycznych/praktyce zawodowej_grupowa_docx
Lista obecności na zajęcach praktycznych/praktyce zawodowej_grupowa_pdf
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla ucznia
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły Wniosek o przyjęcie do szkoły
Dokumenty dla pracownika Kwestionariusz osobowy
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy Kwestionariusz osobowy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Preliminarz do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci
Wniosek o zapomogę losową
Wniosek o zapomogę socjalną
Oświadczenie o dochodach na rok 2019
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Uchwała nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regulamin_pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Inne  Kalendarz roku szkolnego